Generelle vilkår og betingelser for Bowlingcenter Schleswig GmbH
Alle ydelser, som Bowlingcenter Schleswig GmbH stiller til rådighed for dig, er baseret på følgende vilkår og betingelser.

ANVENDELSESOMRÅDE
Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle gæster/personer, der benytter vores tilbud og faciliteter eller indgår kontrakter om arrangementer med os.

1.1 GENERELT
a) Spillerne må kun gå ind i opstartsområdet med bowlingsko (= specielle sko, ingen kondisko). Det er forbudt at komme ind i maskinområdet og banerne. Banerne er olieret, så der er risiko for at glide og komme til skade, hvis man krydser foul-linjen. Der kan højst være 6 spillere pr. bane.
b) Mangler på banerne, som ikke kan udbedres straks, samt maskinstop giver kun ret til erstatning inden for de rammer, der er beskrevet under punkt 1.5.
c) Personalets anvisninger skal følges. Overtrædelser vil medføre spærring af banen og/eller bortvisning fra stedet. Forudbetalte tjenester refunderes ikke.

1.2 RESERVATIONER AF BOWLINGBANER
a) Alle banereservationer vil blive accepteret og registreret med alle data, der indtastes i formularen. Reservationer af en bane, der er bekræftet af os via e-mail, fax eller telefon, er bindende. Der er ingen ret til bestemte baner.
b) Bowlingspillere skal være ved skranken 10 minutter før deres reservationstidspunkt. I tilfælde af manglende overholdelse af tidsfristen betragtes banen som annulleret 15 minutter efter spillets start og kan lejes på ny af skranken. Skulle der alligevel opstå skade, finder punkt 1.3 anvendelse.
c) Personalet har ret til at kontrollere, at oplysningerne er korrekte.

1.3. AFLYSNING AF BOWLINGBANER
a) I tilfælde af annullering af bindende reserverede baner kan Bowlingcenter Schleswig GmbH udøve sine juridiske rettigheder. Den kan navnlig kræve erstatning for det lidte tab, herunder tabt fortjeneste. I dette tilfælde modtager aftalepartneren en afbestillingsfaktura for den reserverede dato.
b) Hvis Bowlingcenter Schleswig GmbH kræver kompensation, skal dette ske for et antal bookede baner eller mere:
- Afbestilling af baner op til 24 timer i forvejen: 100 % af omkostningerne kan kræves.
- Afbestilling af banerne op til 5 dage før afrejse: 50 % af omkostningerne kan kræves.
- Afbestilling af baner 5 dage eller mere i forvejen: gratis.
c) Erstatningen skal fastsættes lavere eller højere, hvis aftalepartneren beviser, at der er opstået en væsentlig lavere eller slet ingen skade, eller hvis Bowlingcenter Schleswig GmbH beviser en væsentlig højere skade.

1.4 BETALING FOR BOWLINGBANER
Personalet har ret til at opkræve de påløbne spille- eller timegebyrer og lejeafgifter for sko fuldt ud for en bane eller en gruppe, der hører sammen.

1.5 ANSVAR
Bowlingcenter Schleswig GmbH er kun ansvarlig for skader, hvis disse er baseret på en overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse eller på forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere. Hvis en væsentlig kontraktlig forpligtelse ikke overholdes på grund af let uagtsomhed, er vores ansvar begrænset til den skade, der kan forudses og er typisk for kontrakten. En væsentlig kontraktlig forpligtelse foreligger, når der er tale om forpligtelser, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, eller hvis opfyldelse kunden har stolet på og var berettiget til at stole på.
Ethvert yderligere erstatningsansvar er udelukket. Ansvaret for skyldige skader på liv, legeme eller helbred i henhold til de lovbestemte bestemmelser forbliver uberørt. Dette gælder også for det obligatoriske ansvar i henhold til produktansvarsloven.

GENERELLE REGLER FOR OPHOLD

a) Rygning er ikke tilladt i hele bygningen. Vi sikrer overholdelse af loven om beskyttelse af unge og forbeholder os derfor ret til at bede dig om at fremvise dit identitetskort.
b) Det er forbudt at indtage medbragt mad og drikkevarer.
c) For skade på eller tab af private bowlingsko, bowlingkugler, garderober eller anden privat ejendom er Bowlingcenter Schleswig GmbH kun ansvarlig i det omfang, der er angivet i punkt 1.5.
d) Der er ikke krav på erstatning for tekniske fejl som følge af force majeure, f.eks. strømsvigt, brandalarm osv.
e) En eventuel evakuering på grund af f.eks. en brandalarm fritager ikke for betaling af de ydelser, der er leveret indtil da.
f) Skadevoldende beskadigelse af faciliteterne, tyveri, festligheder, narkotikamisbrug, forsætlig udløsning af alarmer osv. vil generelt medføre et erstatningskrav på mindst 200 euro og vil medføre forbud mod at forlade lokalerne.
g) Ved kraftig tilsmudsning (f.eks. opkast eller lignende) vil der blive krævet en erstatning på mindst 200 euro, som skal betales af den ansvarlige person.

GYLDIGHED
a) Alle aftaler, der indgås mellem os og kunden i forbindelse med denne kontrakt, er beskrevet skriftligt i kontrakten og vores generelle vilkår og betingelser i forbindelse med denne kontrakt.
b) Hvis enkelte bestemmelser i kontrakten med kunden, herunder disse generelle vilkår og betingelser, er eller bliver helt eller delvist ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. For så vidt som den helt eller delvist ugyldige bestemmelse er en individuel aftale eller dispositiv lov ikke skaber en tilsvarende bestemmelse, skal den ugyldige bestemmelse erstattes af en bestemmelse, hvis økonomiske succes kommer så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelses. I alle andre henseender finder § 306 i BGB anvendelse.

VALG AF LOVVALG OG VÆRNETING
a) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse. Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder ikke anvendelse.
b) Hvis kunden er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er Flensborg enekompetent værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt. Det samme gælder, hvis kunden ikke har en almindelig værneting i Tyskland, eller hvis kundens bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges.